Unapređenje položaja žena na tržištu rada u perifernim industrijskim regionima – WIN

Unapređenje položaja žena na tržištu rada u perifernim industrijskim regionima – WIN

Januar 2024 – Jun 2026.

Unapređenje položaja žena na tržištu rada u perifernim industrijskim regionima – WIN / Impoving the position of Women in the labour markets of peripheral INdustrial regions – WIN je evropski projekat finansiran iz međuregionalnog Danube Region programa.

Udruženje poslovnih žena Srbije započelo je rad na projektu u januaru 2024. godine, sa vodećom ulogom u transnacionalnom umrežavanju za pristupačniju, inkluzivniju i efektivniju integraciju žena na tržištima rada industrijskih regiona na periferiji. UPŽ Srbije će sprovoditi pilot aktivnosti u Loznici kroz implementaciju novog modela ekonomskog osnaživanja žena u saradnji sa Gradom Loznicom / Turističkom organizacijom grada Loznice (TOGL).

Projekat traje 30 meseci, zaključno sa junom 2026.

Glavni cilj WIN-a je poboljšanje ekonomskog položaja žena u perifernim industrijskim regionima  i otvaranje novih prilika za njihovo zapošljavanje, kao i rušenje kulturnih i institucionalnih barijera koje onemogućavaju ženama da ostvare svoj profesionalni potencijal.

Aktivnosti u okviru projekta:

1) Razvoj kritičkog i inkluzivnog društva (kroz promociju socijalnih inovacija, izgradnju kapaciteta ranjivih grupa, participaciju i podsticanje liderstva, kreaciju novih metoda edukacije i medijske kampanje);

2) Osnaživanje NVO sektora (javno zagovaranje, edukativne aktivnosti, netvorking aktivnosti);

3) Međunarodna saradnja u vezi sa internacionalnim izazovima, sa ciljem stvaranja zajedničkog okvira aktivnosti.

Konzorcijum se sastoji od 10 partnera iz 7 zemalja: Istraživački centar slovenačke Akademije nauka i umetnosti​ (Slovenija), Udruženje za kulturu i obrazovanje PiNA (Slovenija), Udruženje poslovnih žena Srbije, sa pridruženim strateškim partnerom, Gradom  Loznicom​, Ministarstvo privrede Hercegbosanskog kantona (BiH), Služba za zapošljavanje Hercegbosanskog kantona (BiH), Univerzitet u Gracu (Austrija), Udruženje Stirijan Iron Road (Austrija), LAG Sokolovsko (Češka), neprofitna organizacija Centralne transdunavske regionalne agencije za inovacije (Mađarska) i Nacionalna škola za menadžment (Bugarska). U projektu učestvuje i 8 pridruženih strateških partnera: pored Grada Loznice (Srbija), to su i Opština Trbovlje​ (Slovenija), Pokrajinska privredna komora regiona Karlove Vari (Češka), Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje (BiH), Opština Radomir (Bugarska),  Erz & Eisen Ltd (Austrija), Mađarska asocijacija za inovacije.