PRISTUPNICA

za članstvo u Udruženju poslovnih žena Srbije

Prednosti članstva

Sve aktivnosti Udruženja poslovnih žena Srbije pružaju velike mogućnosti za umrežavanje članica, za promovisanje njihovih poslova, stvaranje poslovnih kontakata, a time i novih mogućnosti poslovanja. Saznajte više o konkretnim prednostima članstva u Udruženju, koje danas čini više od 300 žena iz cele Srbije.

 • Ostvarivanje poslovnih kontakata
 • Usavršavanje menadžerskih veština i unapređenje već postojećih biznisa
 • Obuka za otpočinjanje samostalnog posla
 • Mesečni sastanci sa temama koje su relevantne za razvoj biznisa
 • Međusobna poslovna podrška među članicama
 • Mentorski program koji pogoduje i mentorkama i početnicama u biznisu
 • PR mogućnosti kroz predstavljanje uspeha članica u medijima
 • Mogućnost uticaja na kreiranje politike razvoja malih i srednjih preduzeća kroz zajedničke akcije javnog zagovaranja sa ciljem poboljšanja uslova za preduzetništvo i samozapošljavanje žena


Preuzmite listing usluga Udruženja poslovnih žena Srbije

Formural za pristupnicu

  Radni status:


  Podaci o firmi. Popunjavaju samo preduzetnice


  Preporuka:

  Napomena: svim zainteresovanim potencijalnim članicama koje nemaju preporuku, omogućavamo da steknu preporuku od neke dugogodišnje aktivne članice kroz prisustvo na najmanje tri a najviše pet sastanaka Udruženja, na kojima mogu uspostaviti adekvatne kontakte za preporuku.

  Članarina: iznos godišnje članarine zavisi od ciljne grupe i određuje se prema kategorijama u tabeli. Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti na žiro-račun Udruženja broj 340-0000011001556-94 (ERSTE BANK А.D.)

  Rb. Ciljna grupa Iznos članarine u evrima (din. protivvrednost)
  1 Preduzetnice sa više od 50 zaposlenih 495
  2 Preduzetnice od 11 do 49 zaposlenih 385
  3 Preduzetnice od 6 do 10 zaposlenih 220
  4 Preduzetnice do 5 zaposlenih 154
  5 Menadžerke 200
  6 Zaposlene 60
  7 Nezaposlene, studentkinje i penzionerke 20
  Molimo Vas da obeležite redni broj ciljne grupe kojoj pripadate:

  Slanjem popunjene i potpisane Pristupnice, prijavljujem se za članstvo u Udruženju poslovnih žena Srbije i izjavljujem da sam upoznata sa misijom i ciljevima Udruženja, kao i da prihvatam preporuke Kodeksa ponašanja i etike UPŽ u aneksu pristupnice, koji ima za cilj da promoviše i ohrabri dobru poslovnu praksu u svim odnosima među članicama Udruženja.

  ANEKS

  KODEKS PONAŠANJA I ETIKE ČLANSTVA UPŽ

  Udruženje poslovnih žena Srbije podstiče svoje aktuelne i nove članice da se pridržavaju Kodeksa u cilju negovanja dobre poslovne prakse, podsticajne i inspirativne organizacione klime, po kojoj je UPŽ postala prepoznatljiva profesionalna asocijacija.

  KODEKS

  • Članice Udruženja će svojim nastupom doprinositi očuvanju i povećanju ugleda Udruženja
  • Članice Udruženja će se uzdržavati od radnji i postupaka kojima bi mogle da nanesu materijalnu štetu Udruženju, ili štetu ugledu Udruženja
  • Članice treba da obavljaju poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju Udruženja
  • Članice treba da se upoznaju sa Statutom UPŽ i da se pridržavaju propisanih pravila koja se odnose na članstvo (član 6. i član 7. Statuta) kao i da argumentovano ukažu na eventualna kršenja članova Statuta koji se odnose na funkcionisanje organizacije

  U cilju realizacije preporuka Kodeksa, Udruženje će sa svoje strane nastaviti da:

  • Promoviše i ohrabruje izgradnju poverenja među članicama
  • Blagovremeno i potpuno informiše svoje članice o radu i aktivnostima Udruženja
  • Da obavlja poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju svojih članica

  Uz ovu pristupnicu je obavezno priložiti svoju fotografiju i CV.

  Štiklirajte ukoliko ste saglasni da Vam se dostavi predračun za uplatu godišnje članarine.