Početak projekta „Uključivanje marginalizovanih grupa žena u javno zagovaranje za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada”

Početak projekta „Uključivanje marginalizovanih grupa žena u javno zagovaranje za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada”

1. septembra 2021. godine je otpočeo projekat  Udruženja poslovnih žena Srbije, finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo, sa ciljem uključivanja marginalizovanih grupa žena na tržište rada kroz podršku lokalnim samoupravama da pronađu najbolje mehanizme za (re)integraciju ovih grupa žena, uvidom u dobre prakse poslodavaca ali i konkretne probleme sa kojima se one  susreću.  

Projektom će, tokom 7 meseci, biti obuhvaćene sledeće aktivnosti:

–              3 okrugla stola: u Zrenjaninu, Priboju i Čačku i

–              Uspostavljanje e-Savetodavnog centra na sajtu UPŽ Srbije

Organizovanjem okruglih stolova, uspostaviće se kontakt i olakšati dijalog između teže zapošljivih žena iz ova tri regiona i predstavnika javnog, privatnog i građanskog sektora (lokalnih samouprava, institucija, organizacija civilnog društva, Nacionalne službe za zapošljavanje i poslodavaca iz lokala).

U kasnijoj fazi projekta, uspostavljanjem e-Savetodavnog centra na sajtu UPŽ, žene zainteresovane za otvaranje biznisa moći će da postavljaju pitanja na koja će dobijati odgovore iskusnih članica UPŽ Srbije. Pitanja i odgovori će biti vidljivi i trajno dostupni, kako bi što veći broj potencijalnih preduzetnica našao odgovor na najčešće postavljana pitanja.