Gošća u emisiji – Aleksandra Šanjević

Gošća u emisiji – Aleksandra Šanjević

VODITELJ: Naredna tema nam je podrška ranjivim grupama žena za uključivanje u tržište rada i ovaj projekat je realizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije. Finansiran je od strane Fondacije za otvoreno društvo, a ispred Fondacije sa nama je Aleksandra Šanjević. Dobro jutro. Hvala što ste tu.

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Dobro jutro. Hvala na pozivu.

VODITELJ: I ovaj projekat je realizovan od juna do decembra.

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Tako je, sedam meseci.

VODITELJ: Kroz različite aktivnosti. Koje su bile aktivnosti?

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Pa evo.

VODITELJ: I pre svega, kojim ženama se pomaže kroz ovaj projekat?

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): To je najvažnije.

VODITELJ: Da.

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): To je suština projekta, partnerska organizacija Udruženje poslovnih žena Srbije je okupila i radila u Pirotu i u Beogradu, realizovala ovaj projekat i radila je sa grupama žena, znači kategorijama stanovništva, odnosno grupama žena za koje je nekako zajednička procena bila da su i ovako u redovnom stanju stvari, među najugroženijim, kada je u pitanju rad, zapošljavanje, ekonomski i socijalni položaj, a na koju je pandemija COVIDA-19 znači, zapravo ostavila još dublje posledice, pa je njihov i onako loš položaj postao još teži u ekonomskom i socijalnom smislu.

VODITELJ: Zašto ste odabrali baš Pirot i Beograd?

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Pirot i Beograd su odabrani kao, kako da kažem, morate da odaberete neke sredine, ne možete obuhvatiti sve jel tako, a onda Pirot i Beograd, Pirot na primer zato što je multinacionalna sredina, zato što živi veliki broj Romkinja koje su bile detektovane kao jedna od, od ciljnih, ciljnih grupa i Beograd kao prestonica u kojoj su zapravo sve nacionalne službe i u kojoj se u najvećoj meri kreiraju politike koje se potom realizuju u lokalnim sredinama poput Pirota. Tri ciljne grupe sa kojima je partnerska organizacija radila su Romkinje, žene stare preko 45 godina, zato što one danas spadaju u najteže upošljivu kategoriju žena.

VODITELJ: Zašto? Zato što su već majke.

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): To je jako dobro pitanje. To je ono što ovaj, što smo mi i ovim projektom i što bi i u buduće u našem radu i Fondacija, ja verujem i partnerska organizacija želeli da otklonimo i predrasude i prepreke koje postoje, pre svega u radu sa poslodavcima i da objasnimo da ta kategorija nije, koje su prednosti u stvari zapošljavanja ove kategorije, ove kategorije žena.

VODITELJ: Koje su predrasude?

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Pa, ja mislim da su to žene koje

uglavnom su izgubile posao ili, ili nisu ni radile, mislim da je zapravo najveći broj onih koje su izgubile posao i mislim da se tržište rada okreće mladim ljudima. Mislim da postoje predrasude da one ne prate korak sa, sa vremenom, da ne poseduju određena i odgovarajuća digitalna znanja i verovatno je tu još čitav niz predrasuda. Upravo time, to je i pitanje koje i mene izuzetno zanima, odnosno nas u fondaciji.

VODITELJ: To su verovatno većim delom već žene koje imaju porodice, koje su majke.

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Koje imaju porodice i to bi trebalo da bude na neki način način i prednost pri zapošljavanje zar ne? Znači, tako da, slažem se potpuno i stojimo na istom tom stanovištvu tako da treba, treba raditi mnogo i sa poslodavcima, ali i od strane države i civilnog društva treba uspostaviti taj dijalog jedan jel tako, da bi se otklanjale i te vrste predrasuda, ali i prepreka za zapošljavanje ovih kategorija.

VODITELJ: Na koji način ćete istaći prednosti žena koje se nalaze.

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Samo nismo, izvinjavam se, mislim da nismo rekli da su i samohrane majke treća kategorija. Da ne učinimo nepravdu zato što je to, tako je to je isto jedna veoma, veoma kategorija žena u veoma teškom položaju.

VODITELJ: Jasno. Na koji način ćete istaći upravo prednosti žena koje se nalaze u ovoj životnoj dobi, koje su majke ili samohrane majke ili imaju dakle?

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Ili Romkinje, to je problem.

VODITELJ: I Romkinje, dakle žene koje imaju 45 godina i koje su možda ostale bez posla iza sebe ipak imaju značajno radno iskustvo.

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Tako je.

VODITELJ: Dakle, da li je to radno iskustvo ipak prednost za poslodavca?

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Iz mog ugla to jeste prednost i to velika prednost. Da, vi ste sami nabrojali, to su uglavnom žene koje su ostvarene u porodičnom smislu, znači koje deca su već porasla i tako dalje, čini se da bi iz ugla poslodavca to sve trebalo da bude prednost. Ja mislim da je to na svima nama, a to kada kažem nama, ja mislim na civilnom društvu i to je ono što će fondacija svakako podržavati, na civilnom društvu, ali i na državi takođe, da uspostavi jedan permanentan dijalog, društveni dijalog, jednu debatu sa poslodavcima i da vidi upravo što je to zbog čega ovaj, oni ne upošljavaju takve kategorije žena i na koji način mi možemo da svi zajedno, znači u sinergiji ovih različitih aktera društvenim da

pomognemo u tome. Ima drugi takođe, drugi jedan momenat, odnosno element. Istovremeno se mora raditi i sa tim ženama, zato što se izgubi samopouzdanje i da ne pričam samo o ženama 45 plus, nego i ove druge dve kateogije, pa svakako i o drugim kategorijama koje su, koje su u teškoj ekonomsko – socijalnoj situaciji. Naročito kada su žene u pitanju.

VODITELJ: Čini mi se da su ovo prave kategorije, jer nekako svi se bave mladima, međutim, tu su.

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Apsolutno.

VODITELJ: Tu su i upravo ove žene koje su dovoljno mlade, a koje dovoljno znaju, koje imaju iskustva.

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Mogu da daju velike kapacitete

iskustva i životnog i profesionalnog, šta god da su radile, poslovnog, jednu etiku i tako dalje, i tako dalje i to jeste baš onako teška, teška priča.

VODITELJ: Gospođo Šanjević, koji su dalji koraci, pošto nemamo dovoljno vremena?

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Nemamo vremena, da. Pa, naredni koraci su da, da da kažem stanovišta Fondacije za otvoreno društvo da će u narednom periodu u našem fokusu biti upravo poboljšanje ekonomsko – socijalnog položaja ovih naj, najdevastiranijih da kažem kategorija, kategorija građana i građanki i mislim da ćemo sa našim partnerima sa kojima smo već ove godine počeli da radimjo ovakvu vrstu projekata, kao što je i Udruženje poslovnih žena Srbije svakako, da ćemo nastaviti ovde gde smo stali, na ovome što su ovkakvi projekat i ovaj projekat pokazali kao dobro. Mi smo napravili za samo sedam meseci velike pomake. Reći ću da su dve učesnice u procesu otvaranja sopstvenog posla sada, što znači da je, to je veliki rezultat za samo, za samo sedam meseci, sedam meseci rada. One su tu dobile edukaciju, mentorsku podršku i tako dalje. međutim, paralelno sa radom sa ciljnim grupama, koje smo nabrojali, o kojima smo sada pričali, mislim da se mora raditi i sa, i sa državom na, da se u otklanjanju prepreka i pravnih i svih drugih i da se uvedu sistemske mere koje će omogućiti jedan bolji, bolju upošljivost, a zatim i bolji status u ekonomskom i socijalnom smislu ovih ugroženih kategorija stanovništva.

VODITELJ: Hvala vam što ste govorili o ovoj temi za Studio B.

ALEKSANDRA ŠANJEVIĆ, (Fond za otvoreno društvo): Hvala lepo.

VODITELJ: Idemo na reklame ovde. Vraćamo se brzo.

Izvor: TV Studio B