Za prava žena samo jedna u 100 donacija

Za prava žena samo jedna u 100 donacija

02.03.2023.

Korporativna podrška osnaživanju žena u Srbiji raste u poslednjih sedam godina, u 2015. godini donirano je 20.000 evra dok je u 2021. bilo više od 200.000 evra donacija, što je nedovoljno u odnosu na ukupne donacije u Srbiji, pokazalo je istraživanje „Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena”, za period od 2015. do 2021. godine. Ovo istraživanje uradila je Trag fondacija u saradnji sa Catalyst Balkans.

Donacije poslovnog sektora za podršku osnaživanju žena u Srbiji udesetostručile su se u poslednjih sedam godina, sa 20.000 evra u 2015. godine na 200.000 evra donacija lane, ali je prošlogodišnja brojka ipak premala. I čini svega 0,5 odsto vrednosti svih donacija i svako stoto dobročinstvo u Srbiji, pokazalo je istraživanje „Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena”, koje je uradila Trag fondacija u saradnji sa Catalyst Balkans.

Prema tom istraživanju u poslednjih sedam godina donirano je ukupno 562.500 evra za podršku i prava žena. Istraživanje pokazuje da je najviše donacija do 2019. godine bilo usmereno u oblasti ekonomskog poboljšanja položaja žena, ali u poslednje tri godine kompanije su najviše fokusirane na oblast zdravstva. U poslednje tri godine, kompanije su se više uključivale u pomaganju prevencije nasilja u porodici, ohrabrivanje žena. Najveći broj donacija primilo je udruženje Sigurna kuća Beograd.

Biljana Dakić Đordević, direktorka Trag fondacije rekla je da je najvažniji trend porast ulaganja u ovoj oblasti.

„Ohrabruje trend rasta ulaganja u ženska prava, 2021. godine je udesetostručena suma donacija u u odnosu na 2015. godinu. Takođe, primetna je zainteresovanost kompanija za ovu temu. O tome svedoči

podatak da je čak 93 odsto anketiranih uvrstilo aspekte rodne ravnopravnosti u svoje poslovanje, a čak 60 odsto aktivno sporovodi te aktivnosti u cilju ohrabrivanja žeria. Poslovna zajednica je šampion ulaganja u ovoj oblasti” ocenila je Dakić Dorđević.

U godišnjem izveštaju o rodnoj ravnopravnosti mnogi su primeri kršenja radnih prava žena, ove godine još uvek se čeka izjednačavanje prava mama preduzetnica sa pravima drugih zaposlenih žena koje su majke, podseća Dakić Đorđević.

U Srbiji svake godine više od 30 žena izgubi život u partnerskom ili porodičnom nasilju. Sva ova pitanja moraju se sistemski rešavati u Srbiji, zaključeno je na panelu prilikom predstavljanja ovog istraživanja Trag fondacije u saradnji sa Catalyst Balkans.

POTREBNO VIŠE DONACIJA ZA ŽENSKA PRAVA

Vuk Vuković, istraživač Catalyst Balkans fondacije istakao je da raste iznos donacija za ženska prava u poslednjih sedam godina, ali da manje od jedan odsto čine donacije za podršku ženama kad se posmatra ukupna suma donacija u Srbiji.

„ Jedna u sto donacija usmerena je za poboljšanje položaja žena, dok je udeo doniranog novca jošmanji“, rekao je Vuković, predstavljajući istraživanje.

U poslednje tri godine, takođe, beleži se veće angažovanje kompanija, kako je ocenio, na prevenciji nasilja u porodici, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazala je da iako se stopa nezaposlenosti smanjuje, žene koje imaju 45 plus godina su jedina kategorija gde nije smanjena nezaposlenost.

„Potrebno je više novca za donacije u ovoj oblasti, ali i da ta ulaganja budu bolje usmeravana. Prema podacima istraživanja, u poslednje tri godine kompanije više izdvajaju za prevenciju nasilja nad ženama, ali realno u društvu nema naročitog pomaka”, ocenila je poverenica za rodnu ravnopravnost.

Istraživanje je pokazalo da većina anketiranih kompanija ima poziciju za društveno odgovorno poslovanje, ali gotovo polovina nema formulisanu strategiju društveno odgovornog poslovanja. U tri od četiri anketirane kompanije, ovim poslovina se bave žene.

Sanja Popović Pantić iz Udruženja poslovnih žena navela je da je ukupna suma donacija mala da bi moglo da se poboljša stanje u ovoj oblasti.

„Žene u Srbiji su marginalizovana grupa na tržištu rada i u ekonomskom životu. Trebalo bi da se poveća obim ulaganja i da se izađe iz okvira doniranja za žene, već je potrebno da se ojaća žensko preduzetništvo koje će postati održivo”, rekla je ona.

NAJVIŠE ZA SIGURNU KUĆU

Istraživanje pokazuje da je davanje za osnaživanje žena najčešće bilo usmereno na akcije protiv nasilja nad ženama, ali je najviše prikupljenih donacija bilo namenjeno ekonomskom osnaživanju. Potom sledi zdravstvo, dok je podrška ženama u sportu, umetnosti, obrazovanju, građenju ženskih pokreta i ostalim oblastima bila manje zastupljena.

Dragana Radošević iz Asocijacije ,,AII for all” ocenila je da je rodna ravnopravnost na margini na globalnom nivou i da treba više ulagati u edukaciju i razvoj preduzetnica, koje ističu da im je to najbitnije.

U svojoj praksi društveno odgovornog poslovanja, kompanije najčešće doprinose zajednici u kojoj posluju doniranjem javnim institucijama. Ali, u oblasti osnaživanja žena, kompanije čak dve trećine donacija usmeravaju preko neprofitnih organizacija.

Najveći broj donacija primilo je udruženje Sigurna kuća Beograd, pokazuju podaci iz ovog istraživanja. Zatim, donacije primaju javne ustanove, pre svega, socijalne i zdravstvene, kao i porodice i privatne fondacije.

Za 90 odsto anketiranih iz poslovnog sektora saradnja sa neprofitnim sektorom je bitna za zajednicu u kojoj posluju. Donacije koje beleži Catalyst Balkans obično se pružaju korisnicama kroz rad neprofitnih organizacija ili javnih institucija. Tačnije, više od polovine svih donatorskih akcija, kao i dve trećine celokupne registrovane sume, usmereno je za ohrabrivanje žena preko udruženja građana.

U istraživanju ”Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena“ učestvovalo je 58 kompanija i malih i srednjih pređuzeća koja su anketirana, dok je u intervjuima učestvovalo osam kompanija, tri preduzeća i pet udruženja žena.

Autor: Olivera Bojić

Izvor: Nova ekonomija