Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training in the field of Business and Economic Science” – B-Wco

Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training in the field of Business and Economic Science” – B-Wco

Projekat “Balkanska mreža udruženja poslovnih žena za profesionalnu kvalifikaciju i trening u domenu poslovanja i ekonomskih nauka” (B-Wco) razvijen je između 8 zemalja Balkanskog regiona (Grčka, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Turska, Srbija, Makedonija i Albanija) i zasniva se na dugoročnoj saradnji i radu organizacija i nevladinih udruženja iz regiona kako bi se dostigao zajednički cilj – pružanje podrške poslovnoj kvalifikaciji žena i pojačavanju njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Cilj ovog trogodišnjeg projekta je jačanje kapaciteta članica Balkanske mreže udruženja poslovnih žena, kroz seminare, radionice i treninge radi bolje saradnje na projektima, koje je EU usvojila za period 2014-2020. godine. Projekat promoviše jednake mogućnosti kao i nove obrazovne mogućnosti i mogućnosti za naknadna usavršavanja. Projekat se realizuje uz podršku Evropske unije, preko Grundtvig potprograma koji je deo Programa za celoživotno učenje (2007-2013).

Glavna ideja projekta je stvaranje Balkanske Koalicije za saradnju, edukaciju i usavršavanje žena i ljudi sa invaliditetom iz zemalja regiona i, kroz projektne aktivnosti će raditi na razvoju zajedničkih programa stručnog obrazovanja i obuka koji razvijaju znanja, veštine i kompetencije koje su aktuelne na tržištu rada. Na ovaj način se doprinosi jačanju veze između veština stečenih  obrazovanjem i potreba na tržištu rada.

UPŽ Srbije je svoj doprinos ostvarivanju ciljeva projekta pružilo kroz aktivno učestvovanje u radionicama i seminarima, kroz pripremu materijala i prezentacija, koji sačinjavaju platformu za online učenje. Uz to, UPŽ Srbije je radilo na diseminaciji informacija o projektu među svojim članicama, kako bi se što više preduzetnica uključilo u aktivnosti projekta – u cilju osnaživanja žena kroz dostizanje ciljeva projekta.

Ostvarenje ciljeva na projektu se postiže kroz niz planiranih aktivnosti.

  • Osnivanje Balkanske Koalicije između organizacija-učesnica
  • Održavanje radionica (kratki obrazovni programi) za interaktivno učenje, razmenu najboljih praksi, brainstorming i izgradnju obrazovnih mreža
  •  Održavanje seminara (interaktivna okupljanja) sa različitim preduzetničkim temama
  • Priprema, objavljivanje i diseminacija informativnog i promotivnog materijala.
  • Kontinuirano ažuriranje web stranice, sa ciljem pružanja informacija svima koji žele da učestvuju aktivnostima Koalicije
  • Razvoj E-learning platforme – besplatan edukativni materijal sa seminara i radionica, uz interaktivni rad putem webinara