Reforma naših institucija

Reforma naših institucija

VESNA PUČAR-GRUBOR, UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE

Mi preduzetnici se svakodnevno susrećemo sa nizom barijera u privrednom sistemu Srbije. Da bi se napravila ozbiljna analiza svega što smeta razvoju malih i srednjih preduze

a treba mnogo vremena i prostora. Mnogo od toga je već napisano ili re

eno, ali meni najviše smeta „saradnja sa državom“. Naime, čini mi se da državne institucije nisu reformisane ili nisu dovoljno reformisane. One su neefikasne, spore i nisu u funkciji konkurentnosti privrede, pre svega MSP.

Ponekad imam utisak kao da smo iz dva različita sveta! Dok se mi borimo sa domaćom i svetskom konkurencijom, učimo, napredujemo u organizaciji, dotle državne institucije, sigurne u svoje plate,

poslove, ne brinu i – samo polako. Mi preduzetnici razmišljamo „kako može“, a oni „kako ne može“. Mnogo se gubi i vremena i novca u „saradnji sa državom“.

Kada bi se suštinski reformisala državna uprava, poreska i slično, i kada bi ona postala efikasna i transparentna, ni država ni privreda ne bi imale tolikih problema sa korupcijom. Ako pravila nisu jasna i

poznata, ako ne postoje procedure, onda je očekivano da državni službenik traži „nagradu“ za svoj posao. Ali ako on zna da može taj posao da izgubi, ako zna da će za nesavestan rad odgovarati – razmisliće. Značajna je uloga unutrašnjih kontrola svih institucija. Ako se u sistemu vrednosti naše države oslobodimo stereotipa i shvatimo da jedino proizvodnja i pre svega proizvodnja za izvoz, može doneti

boljitak našem društvu, možda ćemo razumeti da treba podsticati uspešna preduzeća, da ih treba isticati da treba o njima pisati.

Trenutno je najsigurniji posao u državnoj upravi i valjda zbog toga je u toj oblasti i najveće zapošljavanje, ali to neće doneti privredni rast. Nije problem koja će politička opcija biti na vlasti, već koja će reformisati sistem. Kompletan sistem mora biti u funkciji privrednog razvoja. No MSP, bez ikakve pomoći države, sama, svojom snagom, bore se, neka propadaju, druga jačaju, postaju sve bolja i to je nezaustavljiv proces.