office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Statut Udruženja poslovnih žena Srbije

У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09) Скупштина Удружења пословних жена Србије на седници одржаној

 1. фебруара 2015. године у Београду, донела је:

 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ПОСЛОВНИХ ЖЕНА СРБИЈЕ

Члан 1.

Удружење пословних жена Србије је добровољно, невладино и непрофитно удружење пословних жена основано на неодређено време ради остваривања циљева у области развоја женског предузетништва.

Организациони облик Удружења пословних жена је удружење грађана.

Члан 2.

Удружење се оснива са основним циљем да се обезбеди повезивање пословних жена Србије на локалном, регионалном, националном и међународном плану у циљу развоја њиховог пословања, презентовања  развојних могућности и потреба и на тој основи идентификовања и коришћења расположивих страних и домаћих ресурса (партнери, знање, нова тржишта, капитал, технологија и сл.).

Члан 3.

Полазећи од ових принципа и праваца деловања, Удружење пословних жена Србије остварује своје циљеве у складу са Законом и Статутом, кроз следеће активности:

 • помаже у промовисању пословних интереса жена чланица;
 • организује базу података о пословним женама и пружа информације од интереса за своје чланице;
 • успоставља везе са сличним удружењима у Европи и свету;
 • преко мрежа женских организација помаже укључивање у одговарајуће пројекте и кредитне линије европских и међународних специјализованих програма, организација и институција;
 • организује обуке за одређене аспекте покретања и вођења послова;
 • организује различите обуке за подизање свести о предузетништву код младих
 • подстиче оснивање специјализованих центара и/или одељења при већ постојећим центрима за мала и средња предузећа који би давали информације, консултантске и едукативне услуге на комерцијалној основи, помагали у испитивању тржишта, у приступу светском тржишту и расположивим финансијским изворима;
 • омогућује укључивање у међународне базе података и оспособљава своје чланице за њихово коришћење (европске мреже предузетништва сл.);
 • побољшава доступност нових технологија и нових знања од значаја за успешно управљање и развој свог пословања;
 • пружа нефинансијску подршку релевантним пројектима својих чланица;
 • остварује сарадњу са институцијама државне и локалне управе, које су надлежне за питања из делатности чланства;
 • информисање и одговарајући однос са јавношћу за потребе удружења и чланица;
 • укључивање студенткиња и средњошколки у пројектне активности УПЖ
 • и друге активности и облике заједничког рада чланица.

Члан 4.

Назив Удружења је : Удружење пословних жена Србије

Скраћени назив : УПЖ

 Назив Удружења на енглеском је : Аssociation оf Business Wоmеn in Serbia

Скраћени назив : АBW

Седиште Удружења је у Београду.

Удружење своју делатност обавља на територији Републике Србије.

Удружење има свој знак, односно логотип, као ћирилично слово Ж.

Члан 5.

Чланство у Удружењу је добровољно.Члан Удружења може бити свако физичко и правно лице које прихвата циљеве и Статут Удружења. Својство члана стиче се потписивањем приступнице и изјаве о прихватању циљева и задатака Удружења, подношењем попуњене приступнице Управном одбору и након одобрења Управног одбора, измиривањем годишње чланарине.

Износ годишње чланарине одређује Управни одбор према унапред дефинисаној скали.

Удружење води евиденцију о својим члановима.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може бити члан удружења уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом.

Члан 6.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 7.

 Права и обавезе чланова Удружења су:

 • Да активно учествују у раду и облицима деловања Удружења
 • Да бирају и да буду бирани у органе и друга тела Удружења
 • Да дају предлоге и примедбе на рад Удружења
 • Да учествују у извршавању заједничких договорених задатака које преузму
 • Да буду информисани о материјално-финансијском пословању
 • Да плаћају чланарину у износу у којем је одређена

Малолетни члан  удружења може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.

Члан 8.

Органи Удружења су:

– Скупштина

– Управни одбор

– Надзорни одбор

  Члан 9.

Скупштина је највиши орган Удружења.

Скупштину чине сви чланови Удружења – физичка лица и по један представник члана Удружења – правног лица.

Скупштина Удружења заседа једном годишње. Ванредна седница Скупштине  може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Скупштину сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем изабрано на почетку седнице.

Скупштина обавља следеће послове:

 • Доноси план и програм рада Удружења
 • Усваја Статут и одлуке о изменама и допунама Статута Удружења
 • Усваја друге опште акте Удружења
 • .Бира чланове Управног одбора, а они из својих редова бирају председницу, потпредседницу и секретарку
 • Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора
 • Разматра и усваја финансијски план и извештај
 • Одлучује о повезивању у асоцијације са другим сличним организацијама
 • Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има седам чланова  које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

 Управни одбор из редова својих чланова бира председницу, потпредседницу и секретарку Удружења.

Члан 11.

 Председница Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Потпредседница је овлашћена да, у одсуству председнице Управног одбора заступа Удружење и потписујe сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор обавља следеће послове:

 1. Руководи радом Удружења између  две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења
 2. Сазива Скупштину Удружења и предлаже дневни ред
 3. Организује  редовно обављење делатности Удружења
 4. Поверава посебне послове појединим члановима
 5. Доноси финансијске одлуке, односно одлуке о располагању финансијско-материјалним средствима
 6. Врши пријем чланица Удружења
 7. Одлучује о висини чланарине за следећу годину
 8. Утврђује ценовник својих услуга које Удружење обавља за своје чланове
 9. Одлучује о покретању поступка о изменама и допунама Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање
 10. Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења
 11. Доноси одлуку о искључењу чланова из Удружења
 12. Одлучује о формирању сталних и повремених радних тела Удружења као што су секције, комисије и други облици деловања.
 13. Поставља регионалне поверенице Удружења на предлог Председнице Управног одбора и прописује њиховог делокруг рада  у складу са Статутом.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Сачињавају га три члана које изабере Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подоноси извештај на свакој седници Скупштине. Председник Надзорног одбора је по функцији члан Управног одбора.

Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима удружења на начин утврђен Статутом.

Члан 14.

 Рад Удружења је јаван. Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација.

Члан 15.

 Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама  у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима о чему одлуку доноси Скупштина.

Управни одбор координира задацима Удружења, одлучује о учествовању чланица на семинарима, студијским боравцима и конференцијама у земљи и иностранству и прати извођење појединачних програма и пројеката.

 Члан 16.

 Удружење стиче средства на различите начине:

 • Од доприноса и чланарине својих чланова
 • Добровољним прилозима и поклонима, спонзорством и сарадњом са сличним организацијама
 • На основу камате на уложена средства Удружења
 • Сопственим радом у складу са законом
 • И на друге начине дозвољене законом и актима овог Удружења

Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне Удружењу могу бити ослобођена одговарајућих пореских обавеза у складу са законом којим се уводи одговарајући јавни приход.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима удружења на начин утврђен Статутом.

Члан 17.

 Удружење може прибављати додатна средства и продајом својих публикација, од котизације за семинаре, као и промотивних активности.

Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар.

Удружење може основати сопствено предузеће у складу са законом ради обављања стручних и техничких послова или те послове може поверити другим правним и физичким лицима.

Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 18.

 Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 19.

 У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на  на неку организацију хуманитарног  карактера или правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.

Члан 20.

 Удружење има печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика и у спољњем кружном реду уписан је текст:

Удружење пословних жена Србије.

У средишњем делу печата уписан је знак Удружења. Знак Удружења је стилизовано, заокружено ћирилично слово Ж .

Штамбиљ је четвртастог облика са исписаним називом Удружења.

Члан 22.

 На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 23.

 Даном почетка примене новог Статута престају да важе:

 1. Оснивачки Статут Удружења од 30.јуна 1998.године
 2. Одлука о измени Статута од 8.децембра 2006.г.

Овај Статут ступа на снагу наредног дана од дана његовог доношења, а примењиваће се од дана уписа усаглашавања аката Удружења у Регистар удружења.

 

Председавајућа скупштине Удружења

Др Душица Семенченко
Београд, 26. фебруар 2015. год.