У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09) Скупштина Удружења пословних жена Србије на седници одржаној 09.10.2019. а на основу измена и допуна доноси

 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ПОСЛОВНИХ ЖЕНА СРБИЈЕ

 

 Члан 1.

Удружење пословних жена Србије је добровољно, невладино и непрофитно удружење пословних жена основано на неодређено време ради остваривања циљева у области развоја женског предузетништва и унапређивање образовања за развој предузетништва и предузетничких компетенција.

Организациони облик Удружења пословних жена је удружење грађана.

Члан 2.

Удружење се оснива са основним циљем да се обезбеди повезивање пословних жена Србије на локалном, регионалном, националном и међународном плану у циљу развоја њиховог пословања, презентовања  развојних могућности и потреба и на тој основи идентификовања и коришћења расположивих страних и домаћих ресурса (партнери, знање, нова тржишта, капитал, технологија и сл.), као и да се знање и искуства из области предузетништва пренесу младима, запосленима у образовно-васпитном систему и другима који показују интересовање за развој предузетништва и предузетничких компетенција.

Члан 3.

Полазећи од ових принципа и праваца деловања, Удружење пословних жена Србије остварује своје циљеве у складу са Законом и Статутом, кроз следеће активности:

 • помаже у промовисању пословних интереса жена чланица;
 • организује базу података о пословним женама и пружа информације од интереса за своје чланице;
 • успоставља везе са сличним удружењима у Европи и свету;
 • преко мрежа женских организација помаже укључивање у одговарајуће пројекте и кредитне линије европских и међународних специјализованих програма, организација и институција;
 • организује обуке за одређене аспекте покретања и вођења послова;
 • организује различите обуке за подизање свести о предузетништву код младих
 • подстиче оснивање специјализованих центара и/или одељења при већ постојећим центрима за мала и средња предузећа који би давали информације, консултантске и едукативне услуге на комерцијалној основи, помагали у испитивању тржишта, у приступу светском тржишту и расположивим финансијским изворима;
 • омогућује укључивање у међународне базе података и оспособљава своје чланице за њихово коришћење (европске мреже предузетништва сл.);
 • побољшава доступност нових технологија и нових знања од значаја за успешно управљање и развој свог пословања;
 • пружа нефинансијску подршку релевантним пројектима својих чланица;
 • остварује сарадњу са институцијама државне и локалне управе, које су надлежне за питања из делатности чланства; сарађује са експертима из различитих области, министарствима Владе Републике Србије, образовним, здравственим, спортским, културним, финансијским, саобраћајним институцијама, јавним предузећима и осталим привредним субјектима, фондацијама и невладиним организацијама у земљи и иностранству реализујући и промовишући заједничке активности из области деловања Удружења;
 • информише и успоставља одговарајући однос са јавношћу за потребе Удружења и чланица;
 • укључује студенткиње и средњошколке у пројектне активности УПЖ
 • може да обавља привредну делатност: остало образовање(шифра делатности: 8559, Уредба о класификацији делатности, Сл. гл. РС 54/2010).
 • и друге активности и облике заједничког рада чланица.

Члан 4.

Назив Удружења је : Удружење пословних жена Србије

Скраћени назив : УПЖ

 Назив Удружења на енглеском је : Аssociation оf Business Wоmеn in Serbia

Скраћени назив : АBW

Седиште Удружења је у Београду.

Удружење своју делатност обавља на територији Републике Србије.

Удружење има свој знак, односно логотип, као ћирилично слово Ж.

Члан 5.

Чланство у Удружењу је добровољно.Члан Удружења може бити свако физичко и правно лице које прихвата циљеве и Статут Удружења. Својство члана стиче се потписивањем приступнице и изјаве о прихватању циљева и задатака Удружења, подношењем попуњене приступнице Управном одбору и након одобрења Управног одбора, измиривањем годишње чланарине.

Износ годишње чланарине одређује Управни одбор према унапред дефинисаној скали.

Удружење води евиденцију о својим члановима.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може бити члан удружења уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом.

Члан 6.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 7.

Права и обавезе чланова Удружења су:

 • Да активно учествују у раду и облицима деловања Удружења
 • Да бирају и да буду бирани у органе и друга тела Удружења
 • Да дају предлоге и примедбе на рад Удружења
 • Да учествују у извршавању заједничких договорених задатака које преузму
 • Да буду информисани о материјално-финансијском пословању
 • Да плаћају чланарину у износу у којем је одређена

Малолетни члан  удружења може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.

 

Члан 8.

Органи Удружења су:

– Скупштина

– Управни одбор

– Надзорни одбор

Члан 9.

Скупштина је највиши орган Удружења.

Скупштину чине сви чланови Удружења – физичка лица и по један представник члана Удружења – правног лица.

Скупштина Удружења заседа једном годишње. Ванредна седница Скупштине  може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Скупштину сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем изабрано на почетку седнице.

Скупштина обавља следеће послове:

 • Доноси план и програм рада Удружења
 • Усваја Статут и одлуке о изменама и допунама Статута Удружења
 • Усваја друге опште акте Удружења
 • Бира чланове Управног одбора, а они из својих редова бирају председницу, потпредседницу и секретарку
 • Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора
 • Разматра и усваја финансијски план и извештај
 • Одлучује о повезивању у асоцијације са другим сличним организацијама
 • Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има од седам (7) до једанаест (11) чланова које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из редова својих чланова бира председницу, потпредседнице и секретарку Удружења. Управни одбор УПЖ може имати од једне (1) до три (3) потпредседнице.

Члан 11.

Председница Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Потпредседница је овлашћена да, у одсуству председнице Управног одбора заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор обавља следеће послове:

 1. Руководи радом Удружења између  две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења
 2. Сазива Скупштину Удружења и предлаже дневни ред
 3. Организује  редовно обављање делатности Удружења
 4. Поверава посебне послове појединим члановима
 5. Доноси финансијске одлуке, односно одлуке о располагању финансијско-материјалним средствима
 6. Врши пријем чланица Удружења
 7. Одлучује о висини чланарине за следећу годину
 8. Утврђује ценовник својих услуга које Удружење обавља за своје чланове
 9. Одлучује о покретању поступка о изменама и допунама Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање
 10. Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења
 11. Доноси одлуку о искључењу чланова из Удружења
 12. Одлучује о формирању сталних и повремених радних тела Удружења као што су секције, комисије и други облици деловања.
 13. Поставља регионалне поверенице Удружења на предлог Председнице Управног одбора и прописује њиховог делокруг рада  у складу са Статутом.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Сачињавају га три члана које изабере Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. Председник Надзорног одбора је по функцији члан Управног одбора.

Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима удружења на начин утврђен Статутом.

 

Члан 14.

 Рад Удружења је јаван. Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама  у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима о чему одлуку доноси Скупштина.

Управни одбор координира задацима Удружења, одлучује о учествовању чланица на семинарима, студијским боравцима и конференцијама у земљи и иностранству и прати извођење појединачних програма и пројеката.

Члан 16.

Удружење стиче средства на различите начине:

 • Од доприноса и чланарине својих чланова
 • Добровољним прилозима и поклонима, спонзорством и сарадњом са сличним организацијама
 • На основу камате на уложена средства Удружења
 • Сопственим радом у складу са законом
 • И на друге начине дозвољене законом и актима овог Удружења

Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне Удружењу могу бити ослобођена одговарајућих пореских обавеза у складу са законом којим се уводи одговарајући јавни приход.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима удружења на начин утврђен Статутом.

Члан 17.

Удружење може прибављати додатна средства и продајом својих публикација, од котизације за семинаре, као и промотивних активности.

Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар.

Удружење може основати сопствено предузеће у складу са законом ради обављања стручних и техничких послова или те послове може поверити другим правним и физичким лицима.

Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 18.

 Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

  

Члан 19.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на  на неку организацију хуманитарног  карактера или правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.

Члан 20.

Удружење има печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика и у спољњем кружном реду уписан је текст:

Удружење пословних жена Србије.

У средишњем делу печата уписан је знак Удружења. Знак Удружења је стилизовано, заокружено ћирилично слово Ж .

Штамбиљ је четвртастог облика са исписаним називом Удружења.

 

Члан 22.

 На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 23.

Даном почетка примене новог Статута престају да важе:

 1. Оснивачки Статут Удружења од 30.јуна 1998.године
 2. Одлука о измени Статута од 21.новембра 2018. године.

Овај Статут ступа на снагу наредног дана од дана његовог доношења, а примењиваће се од дана уписа усаглашавања аката Удружења у Регистар удружења.

 Председавајућа скупштине Удружења

Др Душица Семенченко

Београд, 9. октобар 2019. год.