office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Postanite članica

PRISTUPNICA

za članstvo u Udruženju poslovnih žena Srbije


Radni status:Podaci o firmi. Popunjavaju samo preduzetnice
Preporuka:

Napomena: svim zainteresovanim potencijalnim članicama koje nemaju preporuku, omogućavamo da steknu preporuku od neke dugogodišnje aktivne članice kroz prisustvo na najmanje tri a najviše pet sastanaka Udruženja, na kojima mogu uspostaviti adekvatne kontakte za preporuku.

Članarina: iznos godišnje članarine zavisi od ciljne grupe i određuje se prema kategorijama u tabeli. Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti na žiro-račun Udruženja broj 340-0000011001556-94 (ERSTE BANK А.D.)

Rb. Ciljna grupa Iznos članarine u evrima (din. protivvrednost)
1 Preduzetnice sa više od 50 zaposlenih 450
2 Preduzetnice od 11 do 49 zaposlenih 350
3 Preduzetnice od 6 do 10 zaposlenih 200
4 Preduzetnice do 5 zaposlenih 140
5 Menadžerke 200
6 Zaposlene 60
7 Nezaposlene, studentkinje i penzionerke 20

Molimo Vas da obeležite redni broj ciljne grupe kojoj pripadate:

Slanjem popunjene i potpisane Pristupnice, prijavljujem se za članstvo u Udruženju poslovnih žena Srbije i izjavljujem da sam upoznata sa misijom i ciljevima Udruženja, kao i da prihvatam preporuke Kodeksa ponašanja i etike UPŽ u aneksu pristupnice, koji ima za cilj da promoviše i ohrabri dobru poslovnu praksu u svim odnosima među članicama Udruženja.

ANEKS

KODEKS PONAŠANJA I ETIKE ČLANSTVA UPŽ

Udruženje poslovnih žena Srbije podstiče svoje aktuelne i nove članice da se pridržavaju Kodeksa u cilju negovanja dobre poslovne prakse, podsticajne i inspirativne organizacione klime, po kojoj je UPŽ postala prepoznatljiva profesionalna asocijacija.

KODEKS

  • Članice Udruženja će svojim nastupom doprinositi očuvanju i povećanju ugleda Udruženja
  • Članice Udruženja će se uzdržavati od radnji i postupaka kojima bi mogle da nanesu materijalnu štetu Udruženju, ili štetu ugledu Udruženja
  • Članice treba da obavljaju poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju Udruženja
  • Članice treba da se upoznaju sa Statutom UPŽ i da se pridržavaju propisanih pravila koja se odnose na članstvo (član 6. i član 7. Statuta) kao i da argumentovano ukažu na eventualna kršenja članova Statuta koji se odnose na funkcionisanje organizacije

U cilju realizacije preporuka Kodeksa, Udruženje će sa svoje strane nastaviti da:

  • Promoviše i ohrabruje izgradnju poverenja među članicama
  • Blagovremeno i potpuno informiše svoje članice o radu i aktivnostima Udruženja
  • Da obavlja poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju svojih članica

Uz ovu pristupnicu je obavezno priložiti svoju fotografiju i CV.


Štiklirajte ukoliko ste saglasni da Vam se dostavi predračun za uplatu godišnje članarine.
[recaptcha]