office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

IBWC

 

O sekciji…

Sekcija Međunarodni klub poslovnih žena (International Bussines Women Club- IBWC) osmišljena je za koleginice i preduzetnice iz regiona i zemalja EU radi korišćenja usluga koje UPŽ Srbije pruža članicima IBWC u okviru njihovih članarina. Članice IBWC-a ostvaruju dva tipa benefita:

I Kompanijski benefiti (uključuju promociju, poslovne susrete, umrežavanje…)

II Lični benefiti (ostvarivanje popusta na posebno osmišljene pakete usluga kompanija članica UPŽ Srbije)

PRISTUPNICA

za članstvo u Međunarodni klub poslovnih žena
(International Business Women Club- IBWC)

 

  PODACI O FIRMI

  Vlasnica ili suvlasnicaDirektorkaMenadžerka

  [recaptcha]

  Članarina:
  I. Iznos godišnje članarine određuje se prema kategorijama u tabeli. Uplata se vrši u evrima na devizni račun Udruženja poslovnih žena Srbije: 275000022002116319 EUR, po ispostavljenoj fakturi UPŽ Srbije.
  II. Validnost vaučera i promotivnih kompanijskih benefita je godinu dana od momenta uplate članarine, a isti se ne mogu se prenostiti u narednu godinu.
  III. Grejs period za plaćanje članarine je 6 meseci (u okviru grejs perioda mogu se realizovati samo elementi benefita za kompanije, a ne i lični benefiti)
  IV. Omogućen je popust za članove porodice na sve proizvode i usluge iz ponude

  Molimo Vas da obeležite redni broj Kategorije kojoj pripadate:

  Rb. KategorijaIznos članarine u evrima
  1 . Kategorija I (zemlje EU, Velika Britanija, USA, Kanada, Rusija, Azija, Australija, Novi Zeland, Južna Afrika, Bliski Istok)  – 850
  2. Kategorija II (REGION – članice EU: Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Grčka ) – 630
  3. Kategorija III (REGION SEE- zemlje koje nisu članice EU: Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija) – 410

  Slanjem popunjene i potpisane Pristupnice, prijavljujem se za članstvo u Međunarodni klub poslovnih žena i izjavljujem da sam upoznata sa misijom i ciljevima Udruženja, kao i da prihvatam preporuke Kodeksa ponašanja i etike u aneksu pristupnice, koji ima za cilj da promoviše i ohrabri dobru poslovnu praksu u svim odnosima među članicama Udruženja.

  Saglasna sam da mi se dostavi predračun za uplatu godišnje članarine.

  ANEKS:
  KODEKS PONAŠANJA I ETIKE

  Udruženje poslovnih žena Srbije podstiče svoje aktuelne i nove članice Međunarodnog kluba poslovnih žena da se pridržavaju Kodeksa u cilju negovanja dobre poslovne prakse, podsticajne i inspirativne organizacione klime, po kojoj je UPŽ postala prepoznatljiva profesionalna asocijacija.

  KODEKS

  Članice Međunarodnog kluba poslovnih žena će svojim nastupom doprinositi očuvanju i povećanju ugleda kluba i Udruženja
  Članice kluba će se uzdržavati od radnji i postupaka kojima bi mogle da nanesu materijalnu štetu klubu ili Udruženju, ili štetu ugledu kluba ili Udruženja
  Članice kluba treba da obavljaju poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju kluba i Udruženja
  Članice kluba treba da se upoznaju sa Statutom UPŽ i da se pridržavaju propisanih pravila koja se odnose na članstvo (član 6. i član 7. Statuta) kao i da argumentovano ukažu na eventualna kršenja članova Statuta koji se odnose na funkcionisanje organizacije

  U cilju realizacije preporuka Kodeksa, Udruženje će sa svoje strane nastaviti da:

  Promoviše i ohrabruje izgradnju poverenja među članicama kluba i članica Udruženja
  Blagovremeno i potpuno informiše članice kluba i Udruženja o radu i aktivnostima kluba i Udruženja
  Da obavlja poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju svojih članica

  Uz ovu pristupnicu je obavezno priložiti svoju fotografiju, CV i skraćeni lični poslovni profil koji će biti objavljen na sajtu UPŽ u sekciji IBWC. Skraćeni profil ne treba da ima više od 500 reči .